Direcția Generală de Protecție Internă a făcut publică evaluarea activităților desfășurate în 2020. Materialul conține și o secțiune dedicată securității cibernetice, DGPI fiind abilitată, potrivit atribuțiilor și competențelor, să asigure securitatea cibernetică a structurilor MAI.

În anul 2020, Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI) și-a definit ca obiectiv general continuarea procesului de consolidare și extindere a capabilităților instituționale, în vederea atingerii unui nivel optim de reziliență și întăririi rolului anticipativ-preventiv al MAI în planul securității naționale, pe palierul de ordine publică. Însă, anul precedent a fost marcat de pandemia de COVID-19, evoluția ascendentă a riscurilor asociate determinând actualizarea și adaptarea continue a priorităților instituționale, în vederea organizării unui răspuns imediat, coerent și eficient la provocările informative generate de situația operativă nou creată. 

Consolidarea capacității operaționale – Atingerea acestui obiectiv major s-a realizat prin implementarea unor direcții de  acțiune în mod concomitent, pe mai multe paliere, cu respectarea următoarelor principii și  valori, ce formează centrul de greutate al culturii organizaționale:    Integritate și profesionalism – derularea procesului de selecție și încadrare a  posturilor vacante pe baza unor criterii de integritate; instruirea și pregătirea personalului și desfășurarea tuturor activităților profesionale în concordanță cu acest criteriu; privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a MAI, aprobată cu modificări și  completări prin Legea nr. 194/2017;

 

Eficiență și operativitate – modernizarea capacităților operaționale, tehnice și  logistice  pentru  îndeplinirea  misiunilor  specifice,  precum  și  o  administrare  eficientă  a  resurselor, inclusiv prin prisma asigurării protecției personalului propriu la diferite forme de  risc (inclusiv cele generate de situația epidemiologică actuală);  Flexibilitate și cooperare – configurarea unei structuri suple, care să permită  alocarea dinamică a resurselor în funcție de evoluția situației operative și de prioritățile  instituționale, dezvoltarea schimburilor de informații și a acțiunilor în comun cu partenerii  naționali, intra și interinstituționali, precum și cu cei internaționali; Viziune managerială și reziliență – aplicarea coerentă și consecventă a unor politici  manageriale bazate pe principiile planificării strategice (prin scanarea orizontului previzibil),  predictibilității, responsabilizării palierelor de management intermediare și debirocratizării,  concomitent  cu  monitorizarea  operativă  a  mediului  extern,  în  vederea  menținerii  și  îmbunătățirii capacității direcției generale de a furniza în orice condiții serviciile esențiale  prevăzute de lege.  

Principalele direcții de acțiune în domeniul resurselor umane – În baza prevederilor Strategiei de dezvoltare a resurselor umane în DGPI 2018 – 2020,  au fost derulate activități care au vizat creșterea gradului de ocupare a funcțiilor vacante și a  nivelului de profesionalism și expertiză deținut de cadrele DGPI, cele mai importante realizări  fiind următoarele:  Continuarea demersurilor de reducere a deficitului de personal, prin încadrarea  unor persoane cu o bază profesională solidă și principii etice/deontologice ireproșabile;  Implementarea planificată a procesului de pregătire profesională, realizându-se, în  contextul restricțiilor dispuse în vederea limitării răspândirii infectărilor cu noul coronavirus  SARS-CoV-2, o abordare pro-activă a acestei problematici, prin accesarea activităților de  pregătire desfășurate on-line, inclusiv a celor organizate de organisme/agenții europene sau  alte entități de profil din străinătate.  

 

Dezvoltarea capabilităților în domeniul informații – contrainformații – securitatea  informațiilor  Pentru a asigura funcționarea direcției generale în condiții de flexibilitate, eficiență și  operativitate, au fost adoptate măsuri care să vizeze configurarea cadrului de elaborare și  aprobare a documentelor de planificare, organizare și evaluare a activității de informații,  contrainformații și securitatea informațiilor, fiind create astfel condițiile de coerență necesare  unei alocări judicioase a resurselor, în funcție de obiective, adaptate în timp real la evoluțiile  situației operative din aria de competență.  

A fost continuată implementarea Strategiei pentru dezvoltarea domeniului OSINT la  nivelul DGPI, cu precădere pe segmentul consolidării competențelor specifice (accesarea unor  module de pregătire organizate de către parteneri ai Comunității Naționale de Informații sau  oferite de structuri europene partenere și crearea unui Ghid privind exploatarea informațiilor  din mediul on-line, destinat pregătirii personalului ce include și un modul de limitare a  amprentei digitale).

 De asemenea, au fost întreprinse demersuri în vederea creșterii capacității analitice și  diversificării  produselor  informaționale,  prin  augmentarea  capacităților  de  fuziune  a  informațiilor și a gradului de complexitate, oportunitate și utilitate a materialelor destinate informării  beneficiarilor  legali,  inclusiv  prin  aplicarea  unei  lupe  hibride  asupra  datelor  deținute.  Dezvoltarea infrastructurii integrate de comunicații și tehnologie a informației și  asigurarea instrumentelor tehnologice necesare pentru desfășurarea activității specifice  

În anul 2020 a fost continuat procesul de informatizare a activității, urmărindu-se  sporirea performanței și securității fluxurilor esențiale de informații, prin dezvoltarea unor noi  funcționalități.  Concomitent, au fost continuate demersurile de operaționalizare a bazelor de date,  de îmbunătățire a aplicațiilor software existente, de asigurare a unei reziliențe sporite a  rețelelor informatice, prin instalarea și configurarea de noi echipamente ce au contribuit la o  mai bună gestionare a documentelor electronice, precum și de optimizare și extindere a  sistemelor  de  comunicații  la  distanță,  urmărindu-se  asigurarea  permanentă,  în  condiții  optime, a fluxului informațional între structurile DGPI.    

 

Optimizarea interoperabilității DGPI cu structurile din cadrul MAI, CNI și sistemul  național de apărare și dezvoltarea cooperării cu structurile informative și de aplicare a legii  din plan extern   O  altă  prioritate  instituțională  a  vizat  intensificarea  schimbului  de  informații  cu  structurile naționale partenere, precum și dezvoltarea de acțiuni comune pe problematici de  interes.  Activitățile  derulate  au  urmărit  asigurarea  suportului  decizional  factorilor  de  conducere din MAI, prin informarea operativă cu privire la manifestarea unor disfuncții sau  riscuri în planul protecției interne, precum și derularea, în comun, a unor acțiuni preventive.

 Cooperarea cu structurile omoloage din statele partenere s-a realizat printr-un schimb  permanent de date și informații de interes operativ, inclusiv cu sprijinul atașaților de afaceri  interne/ofițerilor de legătură ai MAI în străinătate.  Totodată, au fost încheiate noi acorduri de cooperare interinstituțională în domeniul  securității cibernetice și au fost implementate noi soluții de eficientizare a fluxului de transmitere  de date și informații către partenerii instituționali.      

Realizări în domeniile de competență – Coordonate ale activității de informații, contrainformații și securitatea informațiilor   Pe parcursul anului 2020, au fost continuate eforturile instituționale pe segmentul  prevenirii și contracarării riscurilor și amenințărilor la adresa securității naționale, cu accent pe  asigurarea integrității personalului ministerului, consolidarea capacității operaționale și de  reacție a structurilor MAI în contextul mutațiilor sociale determinate de pandemia de COVID- 19,  precum  și  pe  componenta  de  securitate  cibernetică,  concomitent  cu  protecția   informațiilor clasificate/sistemelor IT&C ale MAI și identificarea și înlăturarea riscurilor ce pot  genera tulburări grave ale ordinii publice.   Efortul informativ a avut ca scop asigurarea unui suport decizional real, prin informarea  cu  celeritate  a  factorilor  de  decizie  din  MAI  la  nivel  operațional  și  tactic  cu  privire  la  manifestarea unor disfuncții sau riscuri în planul protecției interne sau care pot genera  tulburări grave ale ordinii publice, precum și la nivel strategic, prin informarea beneficiarilor  legali de nivel înalt despre amenințări emergente sau fenomene cu impact non-liniar și/sau  cros-sectorial. 

Aceste  demersuri  au  fost  concretizate  prin  transmiterea,  către  beneficiarii  instituționali, în conformitate cu principiile „need to know” și „need/responsible enough to  share”, a unui număr de aproximativ 5.000 de produse informaționale.   În raport cu evoluția situației epidemiologice generate de pandemia de COVID-19, mai  ales  pe  fondul  caracterului  impredictibil  al  acestei  afecțiuni,  resursele  instituției  au  fost  direcționate în vederea protejării personalului MAI, prin identificarea și semnalarea cu celeritate  a riscurilor și vulnerabilităților de la nivelul MAI care pot perturba funcționalitatea structurilor  din subordine și afecta sănătatea personalului care le încadrează.  

A  fost  acordată  o  atenție  deosebită  eficientizării  cooperării  interinstituționale  și  limitării  barierelor  birocratice,  relevant  fiind  faptul  că,  în  baza Ordinului Comandantului  Acțiunii, reprezentații DGPI au participat permanent, în calitate de experți, la activitatea  Centrului Național de Combatere și Coordonare a Intervenție (CNCCI) și a Centrelor Județene  (CJCCI), pentru a asigura cu celeritate suportul informațional necesar pe acest palier.   Problematica COVID-19 a fost monitorizată și din perspectiva modului de transpunere în  mass-media și pe rețelele de socializare a manierei de intervenție/acțiune a forțelor MAI, dar și a  efectelor  asupra  climatului  de  ordine  și  siguranță  publică,  cu  informarea  în  dinamică  a  beneficiarilor legali.  Concomitent,  au  fost  continuate  activitățile  specifice  pe  linia  descurajării  comportamentelor dezadaptative manifestate la nivelul MAI, prin semnalarea timpurie a unor  astfel de conduite, atât în vederea prevenirii apariției unor riscuri la adresa imaginii MAI, cât și  pe linia protecției informațiilor clasificate.

 În  paradigma  eficientizării  modului  de  utilizare  a  resurselor  alocate,  DGPI  și-a  îndeplinit obiectivele din domeniile ordine publică și protecție internă prin utilizarea unui  model  echilibrat  în  ceea  ce  privește  activitățile  preventive,  aflate  într-un  raport  de  complementaritate cu adoptarea progresivă și proporțională de măsuri pentru eliminarea  vulnerabilităților specifice la adresa securității naționale.  Un liant între aceste domenii l-a constituit activitatea derulată în vederea contracarării  amenințărilor hibride și consolidării rezilienței pe spațiul MAI, problematică ce are un caracter  continuu, în vederea anticipării și adaptării structurilor ministerului la natura complexă, puternic  subversivă și schimbătoare a acestei categorii de amenințări.  

Deși anul 2020 a fost un an atipic, care a necesitat o reconfigurare a modului de lucru la  nivelul direcției generale, dar și o mobilizare suplimentară pentru a asigura funcționalitatea  structurilor MAI angrenate în aplicarea măsurilor profilactice pentru prevenirea/contracararea  cazurilor de infectare cu virusul COVID-19, DGPI a reușit să îndeplinească cu succes prerogativele  MAI de Autoritate Desemnată de Securitate.  Astfel, principala prioritate a DGPI pe acest palier a vizat asigurarea desfășurării în  bune  condiții  a  activității  structurilor  MAI  angrenate  în  misiuni  impuse  de  situația  epidemiologică, cu protejarea informațiilor clasificate gestionate la nivelul ministerului.  

Totodată, au fost intensificate activitățile de monitorizare a infrastructurii cibernetice  a MAI, inclusiv principalele surse de date din nodurile de comunicații ale MAI, precum și a  capacității de răspuns la incidente de securitate IT.  În subsidiar, pentru prevenirea și contracararea faptelor cu implicații negative la  nivelul diferitelor paliere organizatorice ale MAI, au fost derulate peste 1.500 de activități  de  pregătire  și  instruire  contrainformativă,  aproximativ  24.000  de  verificări  pentru   acordarea  accesului  la  informații  clasificate  și  peste  750  de  interviuri/discuții  sau  întrevederi de securitate.  

Principalele rezultate obținute în urma activităților desfășurate: Asigurarea contrainformativă a structurilor MAI  – Activitatea specifică derulată în cursul anului 2020 a condus la identificarea la nivelul  MAI a unor multiple amenințări, vulnerabilități și factori de risc, care aveau potențialul să  genereze un impact negativ, de amploare, asupra securității naționale, precum:    Afectarea  sănătății  personalului,  a  misiunilor  și  capacității  operaționale  ale  structurilor  MAI  pe  fondul  nerespectării  măsurilor  stabilite  prin  ordinele,  dispozițiile  și  planurile de măsuri emise în contextul epidemiologic generat de evoluția la nivel național a  pandemiei de COVID-19;   Implicarea  personalului  MAI  în  fapte  de  corupție,  inclusiv  prin  divulgarea  de  informații clasificate sau nedestinate publicității rezultate din activitatea profesională, în  vederea sprijinirii unor grupuri de interese, precum și implicarea personalului MAI în activități  infracționale sau incompatibile cu statutul profesional;   Afectarea procesului decizional și a capacității operaționale a structurilor MAI, pe  fondul legăturilor permanentizate de factorii decidenți cu exponenți ai grupurilor de interese,  în scopul realizării unor deziderate personale sau de grup, prin folosirea abuzivă a autorității  publice în exercitarea actului administrativ și de justiție, precum și deturnarea și utilizarea în  interes propriu a instrumentelor instituționale;   Deficiențe grave de natură logistică, financiară, de resurse umane care afectează  capacitatea de acțiune și intervenție a efectivelor MAI;  Tulburarea gravă a ordinii publice  Impactul implementării, la nivel național, a măsurilor restrictive dispuse în vederea  prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, care au implicat limitarea drastică a deplasărilor și  a posibilităților de organizare și derulare a unor evenimente/acțiuni în spațiul public, au făcut  ca  riscurile  prognozate  în  domeniul  ordinii  și  siguranței  publice  să  înregistreze  mutații  semnificative.   În acest context, activitatea de informații desfășurată pe acest palier în anul 2020 a  fost  influențată  de  măsurile  și  restricțiile  adoptate/impuse  în  contextul  crizei  sanitare,  majoritatea  activităților/evenimentelor  de  amploare  fiind  anulate  (de  ex.:  Campionatul  European de Fotbal EURO 2020).

  Modificarea  situației  operative  cauzată  de  mutațiile  de  la  nivelul  activităților  grupurilor autohtone de crimă organizată cu profil itinerant a determinat o redimensionare și  reorientare a aparatului informativ al DGPI în scopul gestionării noilor amenințări la adresa  siguranței  cetățenilor,  ofițerii  DGPI  participând  activ  în  formate  de  cooperare  interinstituționale la documentarea activităților infracționale violente.  Protecția  informațiilor  clasificate  naționale,  NATO,  UE  și  a  infrastructurilor  cibernetice  Efectele pandemiei de COVID-19 au impus necesitatea unei accelerări a procesului de  digitalizare,  astfel  că  eforturile  DGPI  au  fost  orientate  în  direcția  acestor  evoluții,  fiind  întreprinse activități susținute pentru finalizarea procesului de acreditare a rețelei informatice  de stocare, procesare și transmitere, în format electronic, de informații clasificate din clasa  secrete de serviciu pentru mai multe structuri subordonate MAI. 

Având  în  vedere  mutațiile  generate  de  pandemia  de  COVID-19  în  sfera  infracționalității și a amenințărilor la adresa securității naționale, DGPI a întreprins eforturi  susținute pentru protejarea infrastructurii IT&C a MAI împotriva creșterii semnificative a  numărului de atacuri cibernetice la nivel național și european. Astfel, structura CERT-INT din  cadrul DGPI a colectat și corelat peste 1.730.000.000 evenimente, din care au fost extrase,  evaluate și stopate peste 10.000 alerte de securitate.  În ceea ce privește activitățile complexe derulate de lucrătorii direcției generale pe  palierul informațiilor clasificate, au fost eliberate avize pentru peste 10.000 de certificate de  securitate/autorizații de acces la informații clasificate secrete de stat și aproximativ 24.000  certificate de securitate/autorizații de acces la informații clasificate secrete de serviciu.  

 Cu ocazia activităților de verificare, au fost identificate însă și unele vulnerabilități ce  puteau genera riscuri la adresa informațiilor clasificate, respectiv situații ce indicau într-un  mod rezonabil suspiciunea existenței unor incompatibilități privind accesul la astfel de date,  motiv  pentru  care,  pentru  clarificarea  acestora,  au  fost  realizate  interviuri/discuții  sau  întrevederi de securitate în cazurile considerate absolut necesare.  

Totodată, DGPI a pus accent pe activități de pregătire și îndrumare de specialitate în  domeniul protecției informațiilor clasificate ale șefilor/membrilor structurilor de securitate, ale   funcționarilor de securitate din cadrul entităților MAI. Astfel, deși contextul pandemic a impus  limitarea  contactelor  directe  între  persoane,  DGPI  și-a  adaptat  activitatea  în  vederea  îndeplinirii rolului instituțional preventiv prin furnizarea de pregătire în formate restrânse, cu  respectarea distanțării sociale, prin prioritizarea zonelor de risc imediat în care instruirile de  specialitate  erau  absolut  necesare,  precum  și  prin  concentrarea  eforturilor  în  direcția  întocmirii/difuzării de materiale de pregătire (peste 180 activități de pregătire, instructaje de  securitate, activități de îndrumare-coordonare).  

Mai mult, au fost derulate activități de creștere a capacității de evaluare integrată a  rezultatelor incidentelor de securitate la nivelul structurilor MAI în scopul identificării cauzelor și  ineficienței  politicilor  de  securitate  dezvoltate,  fiind  realizată  îndrumarea  și  coordonarea  permanentă a structurilor/funcționarilor de securitate din cadrul entităților MAI în procesul de  analizare a documentației specifice.  Protejarea  informațiilor  MAI  s-a  realizat  inclusiv  în  ceea  ce  privește  contractele  clasificate  ale  ministerului  cu  societăți  comerciale,  fiind realizate verificările de securitate  specifice, care au condus la eliberarea a peste 40  avize de securitate industrială.  În contextul accentuării riscurilor pe palierul securității cibernetice, DGPI a derulat  activități intense prin intermediul structurii CERT-INT pentru creșterea rezilienței sistemelor  IT&C ale MAI, dezvoltarea culturii de securitate a personalului, dar și de detecție și investigare  rapidă a agresiunilor de tip cibernetic.   

Cooperarea inter-instituțională și cooperarea internațională  – Cooperarea inter-instituțională   – DGPI a participat activ la demersurile inițiate în vederea elaborării proiectelor unor  instrumente programatice de nivel superior, precum Strategia Națională de Apărare a Țării  2020-2024,  Strategia  Națională  împotriva  Criminalității  Organizate,  Strategia  Națională  pentru  Comunicare  Strategică  și  Combatere  a  Dezinformării,  Strategia  de  Securitate  Cibernetică  a României 2021-2026, respectiv Strategia Națională de  Ordine și Siguranță  Publică 2021-2025, prin furnizarea de expertiză în grupurile de lucru organizate cu acest scop,  precum și prin analize, evaluări și contribuții scrise, preluate de inițiatori în variantele finale  ale documentelor de planificare strategică;   DGPI a sprijinit activ propunerea conceptuală de înființare în România a unui Centru  Euro-Atlantic  dedicat  Rezilienței  (E-ARC),  într-un  format  colaborativ  NATO-UE,  destinat  furnizării de expertiză în acest domeniu;  Experți  ai  DGPI  au  asigurat  participarea  la  planificarea,  organizarea  sau  desfășurarea unor exerciții naționale și internaționale, precum HISTRIA 20, CONCORDIA 20,  CyDEx20 și Cyber Coalition 2020;   Consolidarea cooperării cu structurile partenere pe spețe punctuale cu risc major la  adresa climatului de ordine și siguranță publică a constituit o prioritate a unității, fiind  evidențiată o creștere, în anul 2020, a aportului informativ către beneficiarii legali.  Au  fost  derulate  activități  permanente  de  cooperare  cu  SRI  pe  problematica  prevenirii și contracarării riscurilor generate de radicalizarea/auto-radicalizarea unor cetățeni  români sau străini.  Activitățile circumscrise relațiilor internaționale  în  organizarea  și  desfășurarea  activităților  de  relații  internaționale  s-a  urmărit  respectarea  obiectivelor  stabilite  prin  documentele  de  planificare  și  a  principiului  cost- eficiență, prin acordarea de prioritate misiunilor pe domeniile în care DGPI are atribuţii la  nivelul MAI, cu încadrarea în limitele bugetare impuse pentru acest titlu de cheltuieli.  Și pe acest palier desfășurarea acțiunilor planificate a fost semnificativ distorsionată  de pandemia de COVID-19, fiind necesară o reconceptualizare a formatelor de organizare a  unor astfel de evenimente pentru a putea răspunde priorităților instituționale.

 Principalele  activități  derulate  pe  acest  palier  au  constat  în  participarea  reprezentanților  DGPI  la  diferite  reuniuni  internaționale  pe  linia  prevenirii  și  combaterii  activismului,  extremismului  și  radicalizării/auto-radicalizării,  organizate  de  Radicalisation  Awareness  Network  –  RAN  (inclusiv  la  ședințele  Steering  Board-ului  on  Radicalisation),  Terrorist Working Party – TWP și Police Working Group on Terrorism – PWGT, la ședințele  grupului de lucru al Consiliului UE pentru contracararea amenințărilor hibride (Enhancing  Resilience and Countering Hybrid Threats – ERCHT), la conferințe internaționale în domenii de  interes  (Cybertech,  SICUR,  Security  and Policing),  precum  și la activitățile  organizate  de  Comisia Europeană în domeniul protecției spațiilor publice (grup de lucru EU HRSN, modulul  de pregătire destinat consilierilor pentru securitate și protecție).  

Managementul resurselor instituționale – În vederea realizării obiectivelor și sarcinilor specifice, DGPI i-a fost alocat, pentru anul  2020, un buget de venituri și cheltuieli de 217,679 milioane lei, din care 173,156 milioane lei  buget inițial, rectificat prin alocații bugetare suplimentare de 44,523 milioane lei (+25,71%).  execuția bugetară fiind de 99,91%.  Managementul pe palierul logistic a vizat, ca obiective prioritare în anul 2020, luarea  măsurilor necesare pentru protecția personalului propriu în vederea prevenirii infectării cu  noul coronavirus SARS-CoV-2, asigurarea resurselor logistice necesare susținerii activităților  operative și gestionarea corespunzătoare a patrimoniului unității.    

Totodată, DGPI a gestionat, în calitate de lider de proiect, implementarea unui număr  de 2 proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, în valoare totală de aproximativ 31,8  milioane lei, precum și alte 3 proiecte în care unitatea are rol de partener. Și pe acest palier, pandemia de COVID 19 a distorsionat implementarea activităților planificate, fiind necesare  măsuri de ajustare a parametrilor aprobați de către finanțator.  

Relațiile cu publicul  – Activitățile de  relații  cu  publicul  dețin  în  continuare  o  pondere  însemnată,  prin  numărul semnificativ de petiții primite (aproximativ 500), o parte dintre acestea având un grad  de complexitate ridicat, ceea ce a presupus activități susținute de verificare, în vederea  asigurării suportului de specialitate necesar fundamentării deciziei instituționale.   Din punct de vedere al obiectului solicitărilor, acestea au vizat cu preponderență  acordarea anumitor drepturi sau aspecte referitoare la acordarea/retragerea avizului pentru  acces la informații clasificate precum și solicitări privind recalcularea pensiilor.    

Obiective și priorități  – În plan informativ-operativ:  Consolidarea  poziției  direcției  generale  în  cadrul  arhitecturii  naționale  a  structurilor de intelligence, astfel încât, prin abordarea în regim de complementaritate a  situației operative, să se asigure o informare oportună și profesionistă a beneficiarilor legali;  Întărirea rolului DGPI în cadrul Comunității Naționale de Informații, prin creșterea  aportului informațional și analitic furnizat Oficiului pentru Informații Integrate;  Monitorizarea  riscurilor  și  vulnerabilităților  generate  la  nivelul MAI pe  fondul  pandemiei  de  COVID-19,  precum  și  a  amenințărilor  și  vulnerabilităților  ce  pot  afecta  derularea campaniei naționale de vaccinare, urmărindu-se limitarea răspândirii infecției cu  noul coronavirus în rândul personalului MAI și asigurarea suportului decizional beneficiarilor  legali;  Monitorizarea procesului și susținerea demersului instituțional de reorganizare a  structurilor MAI, după criterii de eficiență, eficacitate și economicitate;  Asigurarea derulării în condiții optime a evenimentelor publice majore aferente  anului  2021,  precum  meciurile  de  fotbal/activitățile  subsecvente  EURO  2021,  atât  prin  prevenirea riscurilor de generare de tulburări ale ordinii publice, cât și de afectare a misiunilor  MAI;   Dezvoltarea cooperării intra și inter-instituționale în mod direcționat, cu partenerii  care au atribuții în domeniul identificării, atribuirii, contracarării și creșterii rezilienței în fața  amenințărilor hibride;  Continuarea asigurării reprezentării în cadrul grupurilor de lucru ale Comisiei UE –  Steering Board on Radicalisation și Consiliului UE;  Extinderea capacității de monitorizare a infrastructurii cibernetice a ministerului prin  instalarea și configurarea surselor de date astfel încât sistemul central de detecție a acestor tipuri  de agresiuni instalat la nivelul DGPI să reflecte imaginea corectă a situației de fapt;  Continuarea  demersurilor  de  consolidare  a  nivelului  culturii  de  securitate  a  funcționarilor de securitate în domeniul protecției informațiilor clasificate naționale, NATO și UE  dar  și  în  rândul  utilizatorilor  și  administratorilor  de  sisteme  informatice  din  infrastructura  cibernetică a MAI;  Susținerea procesului de dezvoltare a infrastructurii IT&C a MAI și asigurarea  interoperabilității  sistemelor,  în  vederea  eficientizării  schimbului  de  date  și  informații  clasificate la nivel intra/inter-instituțional;  Extinderea  sistemului  de  apărare  cibernetică  a  MAI,  prin  implementarea  și  accesarea unor programe finanțate din fonduri europene.  

În plan funcțional-administrativ:  Analiza  anticipativă  a  celor  mai  bune  metode  de  optimizare  a  activității,  respectând criteriile de eficiență și economicitate implementate deja, în vederea adaptării  resurselor la preconizata modificare a arhitecturii sistemului administrativ-teritorial regional  și la nevoile beneficiarilor;  Dezvoltarea  competențelor  și  expertizei  pe  palierul  surselor  deschise,  prin  aplicarea strategiei în domeniul OSINT, formarea deprinderilor practice pentru cadrele din  domeniile analiză și operativ, precum și identificarea și achiziționarea unor soluții software  de culegere și procesare automatizată de date;   Îmbunătățirea  activității  de  comunicare  publică,  prin  actualizarea/dezvoltarea  procedurilor și instrumentelor specifice.  

În planul gestionării resurselor umane:  Definirea  unui  cadru  normativ  specific  privind activitatea de  management  al  resurselor umane în DGPI, din perspectiva dispozițiilor legislative incidente, adaptat rolului ce  revine unității noastre în MAI și în cadrul sistemului de securitate națională;   Reanalizarea  și,  după  caz,  redimensionarea  structurilor  DGPI  cu  atribuții  în  domeniul protecției informațiilor clasificate, IT&C și securității cibernetice în raport cu  evoluția situației operative, precum și în considerarea necesității accelerării procesului de  digitalizare a activității DGPI;   Pregătirea planificată și integrată a personalului DGPI, în funcție de vechimea în  specialitate,  de  prioritățile  de  pregătire,  dar  și  de  competențele  necesare  exercitării  atribuțiilor profesionale (soft skills, competențe manageriale sau de execuție);   Dezvoltarea corpului de formatori DGPI ce pot fi implicați în susținerea unor  module de perfecționare profesională a personalului unității și continuarea inițiativelor de  creștere a performanței și coeziunii echipelor, prin organizarea unor activități de coaching și  team-building, cu respectarea întocmai a normelor de protecție sanitară.

Sursa: Realitatea din Justitie

Articolul precedentPrimarul a pierdut recursul cu sindicatul din primărie, privind suspendarea noii organigrame
Articolul următorCCR s-a pronunțat pe cererea președintelui Senatului – Anca Dragu: Conflictul între Parlament și Guvern nu există

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.